Enneagram banner

Välkommen till Narrative Enneagram Finlands webbplats!

På den här webbplatsen presenteras en grupp finländska ETNT-enneagramhandledare, deras tjänster samt ETNT-handledarutbildningen i Finland.
Utbildningen ges på licens från www.enneagramworldwide.com

Enneagram in the narrative tradition

Förkortningen ETNT står för Enneagram Teacher in the Narrative Tradition, och i vår verksamhet står just enneagrammets narrativa tradition i centrum. Det är genom berättandet som människan av naturen strukturerar sitt liv och skapar kontakt till andra människor. Därför är berättandet och lyssnandet det centrala för oss och utgör grunden för all vår verksamhet. På våra kurser och i vår handledning bildar enneagrammets nio synvinklar en dynamisk ram för deltagarnas egna berättelser och hjälper dem utveckla sin självkännedom.

ETNT-enneagramhandledarna som presenteras här har olika yrkesbakgrund och en bred skala kompetenser. Vi tror på att enneagrammet fungerar bäst som ett komplement till vars och ens eget specialområde.

För oss är det självklart att inte bara vad vi använder är viktigt – i det här fallet enneagrammet – utan även hur vi använder det. Därför omfattar vi EnnegramWorldwides värderingar och etiska principer www.enneagramworldwide.com.

De flesta av oss är aktiva medlemmar i Finlands enneagramförening, som grundades år 1995 och är en systerorganisation till International Enneagram Association www.internationalenneagram.org. Vi skapar också aktivt nätverk vid internationella konferenser.

I första hand undervisar på finska, men en del av oss håller kurser också på svenska, engelska och ryska. Mer information om det finns i listan över handledarna Kaikki ohjaajat.